МИГ – Община Садово

Сдружение с нестопанска цел “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – МИГ- община САДОВО” наричано по-долу за краткост СДРУЖЕНИЕТО е независима организация, регистрирана като сдружение с нестопанска цел по реда и при спазване разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Сдружението се ръководи в дейността си от Конституцията и общото законодателство на Република България от специалния Закон за юридическите лица с нестопанска цел, съответните регламенти на Съвета и Парламента на Европейския съюз, подзаконовите актове на Министерството на земеделието и храните. Стратегията е за водено от общностите местно развитие (СВОМР) с преоритет местните цели на общноста.

Сдружението осъществява дейност в обществена полза, насочена към подпомагане развитието на територията, чрез обучение, информиране, работа в партньорство, иницииране, консултиране, оказване на техническа помощ и мониториране на проекти включени в СВОМР, както и реализацията на собствени проекти по други донорски програми, които не противоречат на целите на му.

Сдружението е публично-частно партньорство, изградено на следните принципи:

– Равнопоставеност между представителите на публичния сектор, стопанския сектор и нестопанския сектор;

– Балансирано участие на представителите на публичния сектор, стопанския сектор и нестопанския сектор, като представителите на нито един от посочените сектори не надвишават 49 % от имащите право на глас съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел в колективния върховен орган и колективния управителен орган на Сдружението.

– Откритост, прозрачност и информираност на обществеността за дейността на Сдружението (МИГ);

– Екипност в работата и

– Колективност при обсъждането на всички въпроси и вземането на решенията.

 

Наименованието на сдружението се изписва по следния начин:

“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – МИГ- община САДОВО” на български език и “Local Action Group -LAG- Municipality of Sadowo”, на латиница.

Сдружението е юридическо лице ЕИК:176021731 със седалище и адрес на управление: 4122 град САДОВО, ул.»Кирил и Методий», N 4, ет.1. 2

April 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930